நூரிய்யா ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

عید
اشراق
روزہ
!
! میں
!
جمعہ
فجر
ظہر
عصر
مغرب
عشاء