مَسْجِد بَيْتِ المُقَدَسْ - TSOUNDZOU

Bajrami
Lindja e diellit
Imsaku
!
!
!
Xhuma
Sabahu
Dreka
Ikindia
Akshami
Jacia