مسجد عبد الله بن الزبير - -وادرهيو- غليزان

Bajrami
Lindja e diellit
Imsaku
!
!
!
Xhuma
Sabahu
Dreka
Ikindia
Akshami
Jacia