நூரிய்யா ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

Ид
Духа
Рассвет
!
! в
!
Джумуа
Фаджр
Зухр
Аср
Магриб
Иша