நூரிய்யா ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

Eid
Shoeroeq
Imsaak
!
! in
!
Djoemoe’ah
Fadjr
Dhoehr
‘Asr
Maghrib
‘Ishaa