MASJID AL-KAUTSAR REKESAN - KAB SEMARANG

Bajram
Izlazak sunca
Imsak
!
! za
!
Dzuma
Sabah
Podne
Ikindija
Aksam
Jacija