நூரிய்யா ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

Eid
Shuruq
Imsak
!
! en
!
Yumuah
Fajr
Duhr
Asr
Maghrib
Isha