நூரிய்யா ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

Eid Fest
Shuruk
Imsak
!
! in
!
Freitagsgebet
Fadjr
Dohr
Assr
Maghrib
Ishaa